Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=11145

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 3, Madona, Madonas novads izsoli

2021.12.15 09:02

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavas iela 3, Madona, Madonas novads (kadastra Nr. 7001 001 0614). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70010011727) 930 m2 platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 3 300,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 330,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Daugavas iela 3, Madona izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 21.janvārī plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 20.janvārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr. 26325419.