Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=11039

Neapbūvētā zemesgabala “Indrāni”, kadastra numurs 70760080328, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70760080330, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

2021.11.04 11:51

Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Indrāni”, Mētrienas  pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs:70760080328

Kadastra apzīmējums:70760080330

Zemesgabala platība: 0,85 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija - aizsrgjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās; Ceļa servitūta teritorija;  aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Izsoles sākuma nomas maksa EUR 67,00 (sešdesmit septiņi euro) gadā bez PVN.

Izsoles solis EUR 10.00 EUR (desmi euro, 00 centi).

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2021.gada 15.novembrī plkst.14:40. Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Mētrienas pagasta pārvaldes ēkā Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads.

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2021.gada 12.novembra plkst.16:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju Ilonu Zalāni, tālr. 29424912, e-pasts: ilona.zalane@madona.lv .