Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10971

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Saulgrieži” Liezēres pagastā, Madonas novadā izsoli

2021.10.05 15:38

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Saulgrieži” kadastra Nr.7068 006 0048, Liezēres pagastā, Madonas novadā.

Cirsma izsolē tiek pārdota, kā nedalāma vienība, kas sastāv no:

Nr.

p. k.

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

1.             

Kailcirte

3

6.

0,23

54,81

E,B

2.             

Kailcirte

3

4.,5.

0,79

136,10

E,B

                   Kopā:

1,02

190,91

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 6 500,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 650,00 euro, izsoles solis – 1000,00 euro. Nodrošinājuma summa jāieskaita: Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  Nr.LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums cirsmas “Saulgrieži” Liezēres pagastā izsolei”. Nosolītā summa pircējam jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 26. oktobrī plkst. 13:30 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 25. oktobrim plkst.18:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29196184 (mežzinis Vilnis Zosārs)