Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10606

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus Laukums, Vestienas pagasts, Madonas novads izsoli

2021.06.15 10:19

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Tirgus Laukums, Vestienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7096 006 0107). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70960060107) – 1,8 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 11 500,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmerā no nosacītās cenas, kas ir EUR 1150,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Tirgus Laukums, Vestienas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 6. augustā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst.16:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00); Vestienas pagasta mājaslapā www.vestiena.lv, Vestienas pagasta pārvaldē, adrese: Pagastmāja, Vestienas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres , darba laikā (pirmdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Vestienas pagasta pārvaldes vadītāju A.Vāveri pa tel.Nr.29336590.