Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10446

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

2021.04.16 18:42

Madonas novada pašvaldības dome 2021. gada 30.martā apstiprināja lēmumu Nr. 132 (protokols Nr.8, 10.p.) “Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana ilgs no 2020. gada 16. aprīļa līdz 14. maijam.

Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2020. gada 5.maijā, plkst. 16:00, Madonas novada pašvaldības organizētajā attālinātajā sapulcē, Zoom platformā.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 30.04.2021, plkst. 16.00 var nosūtīt pieteikumu uz epastu: ramona.vucane@madona.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un epasta adresi, uz kuru nosūtīs sanāksmes ielūgumu.Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Mana Madona Youtube kanālā. Sanāksmes laikā būs iespēja uzdot jautājumus!

Ar informāciju par plānošanas dokumentiem ir iespēja iepazīties Madonas novada mājaslapā -www.madona.lv,  ģeoportālā - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17770  un klātienē Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 208. kabinetā. Iepriekš sazinoties ar Madonas novada Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāju, Ramonu Vucāni, mob.20228813, e-pasts: ramona.vucane@madona.lv

Priekšlikumus par lokālplānojuma risinājumiem iespējams iesniegt līdz dokumenta publiskās apspriešanas termiņa beigām:

Lēmums