Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10314

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Namnieki”, Aronas pagasts, Madonas novads atkārtotu izsoli

2021.03.02 15:18

Madonas novada pašvaldība nodod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Namnieki”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7042 007 0080), sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420070080) – 8,1 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 73600,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājums- EUR 7360,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. 

Izsole notiks 2021. gada 16. aprīlī plkst. 10:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 13. aprīlim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības klientu zālē (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Aronas pagasta pārvaldes telpās Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Aronas pagasta pārvaldes darba laikā.. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar pārvaldes vadītāju Aronas un Lazdonas pagastos Reini Silupu, tālr.28080508.