Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=10086

Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādes uzsākšanu

2020.09.25 15:23

Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādes uzsākšanu

 Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt jaunus attīstības plānošanas dokumentus teritorijām, kas šobrīd ir Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadi, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu jaunā Madonas novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Šie dokuments tiks saskaņoti ar vietējā, nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

Dokumenta izstrāde. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiks izveidotas tematiskās darba grupas. Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabiedrības iespēju līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumenta izstrādē un nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju izteikt viedokli.
Lēmums.
https://geolatvija.lv/geo/tapis#