Hidrotehniskās un meliorācijas būves

  Pakalpojuma nosaukums

  Būvatļaujas saņemšana (hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm)

  Pakalpojuma apraksts

  Hidrotehnisko un meliorācijas būvēm būvniecības iesniegums tiek iesniegts, ja paredzēts otrās vai trešās grupas būves jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi, būvniecības ierosinātājs būvniecības iesniegumam pievieno būvprojektu minimālā sastāvā.

  Būves atjaunošana – hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas atjaunošana, nemainot iepriekš projektētos parametrus, lai uzlabotu meliorētās zemes vai apkārtējās teritorijas ūdens režīmu, hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas darbību;

  būves pārbūve – hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas pārbūve, kas saistīta ar iepriekš projektēto parametru maiņu, meliorētās vai ietekmētās zemes platības maiņu, citu meliorācijas sistēmu pievienošanu vai hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas funkciju maiņu.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 24.09.2009. Madonas novada pašvaldības saistoši noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”

  Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).

  - internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu)

  Norēķinu konts

  MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 AS „SEB Banka” Konts Nr. LV37UNLA0030900130116 SWIFT kods UNLALV2X 

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Elektroniski – www.bis.gov.lv

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

  janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Iveta  Meļehova, Būvinspektore

   iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

  silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

  1.      īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus;

  2.      būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;

  saskaņojumus atkarībā no būvniecības ieceres:

  - paskaidrojuma raksts ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku, ja būvniecības ierosinātājs nav zemes gabala īpašnieks, vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;

  - papildus Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;

  Ierosinot otrās vai trešās grupas būves jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi, būvniecības ierosinātājs būvniecības iesniegumam pievieno būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

  1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par:

  - nekustamo īpašumu, kurā paredzēts realizēt būvniecības ieceri - zemes vienības kadastra apzīmējumu, būves kadastra apzīmējumu, ja tai tāds piešķirts un īpašnieku.

  - plānoto būvniecības veidu;

  - plānoto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

  - plānoto būvniecības atkritumu apjomu un veidu;

  - plānotajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīgā veida būvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība;

  - plānotajiem aizsargājamo kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem, ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt kultūras pieminekļa aizsargjoslā;

  2. tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, ja to nosaka normatīvie akti un tie ir saņemti pirms būvniecības iesnieguma iesniegšanas;

  3. dokumentiem saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

  4. būves tehniskās apsekošanas atzinuma (3. pielikums), ja paredzēta meliorācijas sistēmas atjaunošana vai pārbūve;

  5. zemes robežu plāna vai derīga topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

  6. situācijas plāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz zemes robežu plāna;

  7. zemes īpašuma meliorācijas kadastra izziņas vai meliorācijas kadastra datu izkopējuma ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums), ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt meliorētā zemē;

  8. raksturīgiem būvju griezumiem ar augstuma atzīmēm vai garenprofiliem, izņemot gadījumu, ja paredzēta būves atjaunošana vai nojaukšana;

  9. labiekārtošanas risinājuma plāna, ja ir paredzēts labiekārtojums;

  10. transporta un gājēju kustības organizēšanas apraksta, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir paredzēts realizēt ceļu zemes nodalījuma joslā vai ielu sarkano līniju robežās;

  11. būvizstrādājuma tehniskās dokumentācijas, ja paredzēta būves novietošana;

  12. rasējumiem, norādot būves kārtu robežas un secību, un papildus skaidrojoša apraksta, ja pieņemšana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām;

  13. informācijas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  Viena mēneša laikā

  Normatīvie akti

  Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567

  Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572

  Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418

  Dokumentu juridiskā spēka likums http://likumi.lv/doc.php?id=210205

  MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;

  MK16.09.2014. not. Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269164

   
  © 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika