Patvaļīga būvniecība

 • Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas
 • Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi
 • Būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām
 • Būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem
 • Būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam

 Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pants nosaka naudas soda apmērus, ja tiek pārkāpti būvniecības noteikumi.

 • Par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos) vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu —uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 4300 euro.
 • Par būves patvaļīgu būvniecību — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 1400 euro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 7100 euro.
 • Par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 4400 euro, bet juridiskajām personām — no 70 līdz 7100 euro.
 • Par tādu būvniecību un būves ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju nestspēju vai noturību, ietaišu, iekārtu un inženierkomunikāciju drošību, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no 70 līdz 1400 euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
 • Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 170 euro, amatpersonām — no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 1400 euro.
 • Par aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 700 līdz 430 euro, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 1400 euro.
 • Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pret nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai — uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no 70 līdz 700 euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
 • Par atbilstības novērtēšanai pakļauto reglamentētās sfēras būvizstrādājumu pielietošanu būvniecības procesā bez atbilstības apliecinājumiem — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 140 līdz 1400 euro.

 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »