Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=7469

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 7. Skolu tīkla sakārtošana Madonas novadā.

2018.03.26 18:52

Madonas novada pašvaldības š. g. 28. februāra Domes sēdē tika pieņemti lēmumi gan par Madonas Vakara un neklātienes vidusskolas pievienošanu Madonas pilsētas vidusskolai, gan par Mārcienas sākumskolas slēgšanu šā gada 31.jūlijā.

Pēdējo gadu laikā pašvaldības skolu tīkla sakārtošanas jautājumi ir plaši apspriesti, tāpat ir pieņemti būtiski pašvaldības domes lēmumi šajā jautājumā. Un nenoliedzami, ka šo lēmumu pieņemšanu, pirmkārt, ir noteikusi tendence bērnu skaitam ik gadu samazināties, ko savukārt ir ietekmējusi zemā dzimstība un sociālekonomiskie apstākļi (iedzīvotāju migrācija).

Madonas vakara un neklātienes vidusskolā šobrīd mācās 88 izglītojamie, skola atrodas un apmācību procesam izmanto Madonas pilsētas vidusskolas telpas, Valdemāra bulvārī 6. Ņemot vērā, ka ir samazinājies izglītojamo skaits, ka ir notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka pedagogu darba samaksas aprēķināšanu, kas savukārt neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas darbu, Madonas vakara un neklātienes vidusskolas kā atsevišķas izglītības iestādes pastāvēšana ir neekonomiska. Kā arī Madonas vakara un neklātienes vidusskolas direktore ir informējusi pašvaldību, ka ar šo mācību gadu noslēgs darba pienākumu pildīšanu šajā amatā. Lai turpmāk nodrošinātu efektīvu mācību procesa organizāciju, Madonas vakara un neklātienes vidusskola ir pievienojama Madonas pilsētas vidusskolai, kuras telpās jau izglītības iestāde atrodas šobrīd un  kura turpinās realizēt Madonas vakara un neklātienes vidusskolas pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu un vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, tādejādi tiks nodrošināta Madonas vakara un neklātienes vidusskolas līdz šim īstenoto izglītības programmu nepārtrauktība un pieejamība.

Mārcienas skolas jautājums pašvaldībā ir bijis redzeslokā straujā izglītojamo skaita samazinājumu un apvienoto klašu īpatsvara dēļ. Apzinoties, cik svarīga ir skolas loma konkrētā pagasta teritorijā, 2016. gada 1. septembrī skola no pamatskolas kļuva par sākumskolu, kur apmācība tika nodrošināta 1.-6.klases skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem. 2016./2017. m. g. skolā bija 40 skolēni un 19 pirmsskolas audzēkņi. Šobrīd Mārcienas sākumskolā mācās 19 skolēni un 18 pirmsskolas audzēkņi. Arī Mārcienas pagasta demogrāfiskā situācija neliecina, ka situācija nākotnē ar izglītojamo skaita palielināšanos skolā varētu uzlaboties. Mācību darbs skolā norit apvienotajās klasēs, tāpat šobrīd esošais izglītojamo skaits neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas un pedagogu darba apmaksu no valsts mērķdotācijas, papildus tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta. Arī pašus pedagogus ir grūti nodrošināt ar optimālām slodzēm. Pedagogi dara visu iespējamo, lai nodrošinātu mācību kvalitāti, bet, neskatoties uz to, Mārcienas skolas skolēnu skaits ir kritiski mazs, ar kādu nākotnē arvien grūtāk būs nodrošināt labu izglītības kvalitāti un sekmīgu socializācijas prasmju apgūšanu pašiem skolēniem. Tādēļ, ņemot vērā visu iepriekš minēto, Madonas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par Mārcienas sākumskolas slēgšanu, juridiski nododot Mārcienas sākumskolas pamatizglītības 1.posma (1.-6.klasei) izglītības programmu īstenošanu A.Eglīša Ļaudonas vidusskolai, kas neierobežos izglītojamajiem un viņu vecākiem brīvi izvēlēties mācību iestādi izglītības turpināšanai arī citur. Savukārt, Mārcienas sākumskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana tiks nodota Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Vārpiņa”, nodrošinot pirmskolas grupas darbību līdzšinējā vietā - Meža iela 23, Mārcienā.

Vēlos teikt paldies Mārcienas sākumskolas vecākiem, kas bijuši lokālpatrioti, sūtot bērnus sava pagasta skolā!

Šobrīd mācību gads gan Mārcienas sākumskolā, gan Madonas vakara un neklātienes vidusskolā Sarkaņu turpinās kā ierasts, citādi tas nemaz nevar būt. Skolēniem pavasarī ir jākārto valsts pārbaudes darbi un jāsaņem gada vērtējumi mācību priekšmetos. Un saistībā ar abu izglītības iestāžu darbiniekiem, pašvaldības rīcība būs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Skolu kolektīviem un skolēnu ģimenēm priekšā ir laiks, kad būs jāizdara izvēles. Bet mēdz teikt - kaut kā noslēgums ir arī kaut kā jauna sākums.


Citi PAŠVALDĪBA SKAIDRO raksti.

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa