Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4183

SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā

2014.05.07 16:43

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Kalna ielā 41E, Madona, kas sastāv no katlu mājas ēkas ar kopējo platību 144,7 kv.m. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas tehniķi Aivaru Kazušu, tālr. 26139827.

                  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2014.gada 26.maijam plkst.10.00. SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie juristes. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst.14.00 SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR   6992,00 . Nodrošinājuma apmērs ir EUR 699,20, kas jāiemaksā SIA “Madonas Siltums”  reģ. Nr. 45403004471, kontā (AS „SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, Nr. LV57UNLA0030 9006 0980 9) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

                  Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu līdz 2014.gada 26.maijam plkst.10.00. var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā.

                    Samaksa veicama euro ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksājot naudu iepriekš norādītajā SIA “Madonas Siltums” norēķinu kontā.”

 

  NOTEIKUMI