TE IR DARBS!

iesūtīts: 2019.09.09 21:07
Madonas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000054572) izsludina pieteikšanos uz vakanto pašvaldības izpilddirektora amatu.

Madonas novada pašvaldība aicina darbā izpilddirektoru, kurš spēj nodrošināt pašvaldības uzdevumu izpildi atbilstoši pašvaldības funkcijām, domes lēmumiem, un kuram ir prasmes stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā un normatīvo dokumentu sagatavošanā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība – maģistra vai tam pielīdzināma augstākās izglītības līmeņa diploms (vismaz LKI 7.līmenis)
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze vadības un administrējošā darbā
 • Izpratne par savstarpēji saistīto procesu izpildes secību, to vadību
 • Labas organizatora un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana
 • Izpratne par darba organizāciju pašvaldībā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme sarunvalodas līmenī (angļu valodas prasme tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • Prasme lietotāja līmeni strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē

Galvenie pienākumi:  

 • Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 • Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
 • Sagatavot priekšlikumus domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
 • Ierosināt domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus,
 • Iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
 • Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 • Organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
 • Veikt citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos;
 • Pārzināt pakļautības iestāžu – pagastu pārvalžu, pašvaldības administrācijas darbību reglamentējošos normatīvos aktus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā)
 • Izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Motivācijas vēstule 

Pretendents/-e var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildu informācija:

 • Mēnešalga EUR 1873,00 (bruto)
 • Normāls darba laiks (40 h nedēļā)

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 vai iesūtīt e-pastā dome@madona.lv . Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz pašvaldības izpilddirektora amatu”.

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajam prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 20.septembrim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »